Waar ben je naar op zoek?

Voormalige ministeries

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is het voormalige ministerie van huisvesting, milieubeheer en ruimtelijke ordening. Eind 2010 is het ministerie opgeheven en zijn de verschillende onderdelen van VROM opgegaan in  andere ministeries. Deze ministeries staan anno 2018 bekend als:

  • Het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK)
  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties (BZK)
  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

In het diagram hieronder wordt schematisch in kaart gebracht hoe het ministerie van VROM is overgegaan in de andere ministeries. Daarbij wordt ook aangeven welke onderdelen van VROM zijn overgeheveld naar de drie andere ministeries.

VROM

Onderdelen VROM

Hieronder een opsomming van de voormalige onderdelen en taken van VROM en de ministeries die daar hedendaags verantwoordelijk voor zijn:

Milieu en klimaat

Nederland telt bijna 17 miljoen inwoners op een relatief klein oppervlak. De taak van de Rijksoverheid is om een juiste verdeling te vinden tussen mens en natuur. Daarbij wordt gekeken naar tal van onderwerpen, zoals duurzame energie, luchtkwaliteit, drinkwater, afval, geluidsoverlast en straling. Duurzaam leven en schone stroom opwekken wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld met subsidies om asbest te verwijderen of een zonneboiler te installeren. Anderzijds komt er een verbod op gratis plastic tassen en een beloningssysteem voor het inleveren van kleine plastic flesjes. Het streven is naar milieuvriendelijk, leefbaar en veilig Nederland voor iedereen.

→ Verantwoordelijk: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Duurzame energie

Het kabinet zet zich in voor een groei in energiebesparing en duurzame energie. Oude energiecentrales die niet duurzaam zijn, moeten voldoen aan scherpere milieu-eisen en langzaam plaats gaan maken voor duurzame energiebronnen, zoals windmolens en zonnepanelen. Het uiteindelijke doel is een veilige, betrouwbare en zeer milieuvriendelijke energievoorziening. De overheid investeert daarom fors in duurzame energie en het aanleggen en het vergroten en onderhouden van het elektriciteitsnetwerk. Voor duurzame oplossingen en technieken zijn tal van subsidies aan te vragen, zowel voor burgers als ondernemers.

→ Verantwoordelijk: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nederlandse Emissieautoriteit

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) houdt nauw toezicht op de handel in emissies van broeikasgassen. Het gaat met name om bedrijven die onderdeel vormen van het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Met dit systeem wil Nederland en de EU de uitstoot van deze gassen verminderen om zo de klimaatdoelstellingen te behalen. In praktische zin vindt er handel plaats in aanbieders en vragers van emissierechten waarbij er een prijs is gekoppeld aan een bepaalde hoeveelheid uitstoot van broeikasgas. Ongeveer 450 bedrijven in Nederland nemen deel aan het EU ETS.

→ Verantwoordelijk: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Woon- en leefomgeving

Burgers moeten kunnen wonen en leven in veilige en betaalbare huur- en koopwoningen met een goede leefomgeving. De Rijksoverheid doet daarom onderzoek in hoeverre er behoefte is aan (nieuwe) woningen, hoe het met de kwaliteit van woningen is gesteld en of deze betaalbaar zijn voor verschillende inkomensgroepen. Nederland is gebaat bij een solide woningmarkt en een kwalitatief goede leefomgeving. Daarom stelt de overheid regels op, bijvoorbeeld met betrekking tot huurprijzen, luchtkwaliteit, afvalverwerking en bouwregelgeving.

→ Verantwoordelijk: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ruimtelijke ordening

In Nederland moet men op slimme wijze ruimte creëren voor woningen, kantoorgebouwen, industrie, (spoor)wegen, vliegvelden, recreatie en natuur. De Rijksoverheid maakt plannen voor een goede ordening van de beschikbare ruimte wijst gebieden aan voor een bepaalde bestemming. Ook kijkt het Kabinet naar andere zaken die belangrijk zijn in het kader van infrastructuur en ruimtelijke orderning, zoals bescherming tegen overstroming en behoud van unieke cultuur en natuur.

In het kader van ruimtelijke ordening is er een verdeling gemaakt tussen gemeenten en provincies. De provincie is verantwoordelijk voor het landschapsbeleid, zoals groene ruimte. De gemeente houdt zich bezig met woningbouw en aanleg van bedrijventerreinen .

→ Verantwoordelijk: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bouwregelgeving

Regelgeving in de bouw is om tal van redenen belangrijk. Gebouwen moeten voldoen aan eisen in het kader van veiligheid, gezondheid, milieu en omgeving. Het aanvragen van vergunningen voor het bouwen, verbouwen en slopen van objecten is daarom vereist. Soms is het mogelijk om zonder vergunning iets aan te leggen of op te bouwen, zoals een zonne-systeem op het dak.

→ Verantwoordelijk: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

De Activiteiten Internet Module van het voormalige VROM is een ICT-systeem dat gebruikt kan worden om te controleren of een bedrijf of instantie voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten een vergunning nodig heeft of een melding moet doen, bijvoorbeeld:

  • Een omgevingsvergunning milieu
  • Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)
  • Watervergunning
  • Watermelding
  • Melding activiteitenbesluit

Dit is relevant voor nieuwe bedrijven, maar ook voor bestaande bedrijven die veranderingen aanbrengen in de activiteiten.

Tot slot kan een gebruiker van de AIM ook inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen en zelf online een melding indienen.


Geen antwoord op je vraag gevonden?

Contactformulier

Stel je vraag eenvoudig via ons contactformulier. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Stuur ons een bericht

Check onze kennisbank

Antwoorden op veel vragen over energie, het klimaat en meer vind je binnen onze kennisbank.

Naar de kennisbank